föreläsning - samarbete

Föreläsning om samarbete
med föreläsare Charlotte Signahl

Ofta får jag frågan om jag kan föreläsa om bättre samarbete och teambuilding. Jag är lite omständlig som föreläsare på ett vis och vill att den, så som alla mina andra föreläsningar, ska grundas i vad forskarna säger. ProSocial är en teori och en praktisk modell för att främja samarbete och altruism i sociala situationer men som även är mycket effektiv för att öka välbefinnandet och leveransernas kvalitet på företag. En föreläsning om ProSocial måste förberedas i nära samarbete med uppdragsgivaren för att inte bli för teoretisk utan verkligen ta tag i det som skaver. Jag brukar ta en del motivationsforskning, SDT, och en del samarbetsforskning, ProSocial. Men ingen behöver vara orolig med en komikerutbildning och ådra in i föreläsningarna samt massor av kunskap i processledning blir det inte tungt och tråkigt utan användbart och lättillgängligt.

Det är bara att bara bita ihop! – en föreläsning som ersätter motivationsmyter med forskning om förutsättningar, förändring och samarbete
 
ProSocial-teorin har sitt ursprung i forskningen om evolutionär biologi, psykologi och samhällsvetenskap, och betonar vikten av att förstå hur människor fungerar i sociala sammanhang för att kunna skapa mer effektiva och hälsosamma gemenskaper. En central idé i ProSocial är att människor har en inbyggd vilja och kapacitet för samarbete och samhällsbyggande, helt enkelt en evolutionär anpassning som har hjälpt oss att överleva och frodas som art. Samtidigt är det också viktigt att förstå de faktorer som kan hindra människor från att agera på detta sätt, som själviskhet, konkurrens och bristande tillit. Vi kartlägger och analyserar tillsammans, sedan får gruppen ta fram aktiviteter, actionpoints som går att mäta för att verkligen göra, att tala om är bra, att tala om, planera in aktiviteter och sedan följa upp är bättre. Att som föreläsare använda ProSocial som grund är roligt för jag vet att gruppen får något av hög kvalitet med sig.
 
ProSocial-modellen visar ett antal strategier för att främja samarbete. Dessa inkluderar att bygga tillit genom att skapa möjligheter för människor att interagera och lära känna varandra, att fokusera på gemensamma mål och värderingar, att erbjuda belöningar för samarbete och altruism, och att skapa en kultur av ömsesidighet och hjälpsamhet. En viktig del av ProSocial är också att erkänna och hantera de faktorer som kan hindra samarbete till exempel härskartekniker, diskriminering, osund konkurrens, bristande tillit, och mycket hierarkiska strukturer. Ibland använder jag material ifrån:

Men har du ingen humor eller?! - en föreläsning om härskartekniker, makt och samarbete

En föreläsning om samarbete och teambuilding kan innehålla många olika delar, ämnen och insikter.

Kommunikation: Hur man kommunicerar effektivt i en grupp och hur man undviker missförstånd och konflikter. Hur man blir en bra ledare och hur man inspirerar och motiverar andra att arbeta mot gemensamma mål. Hur man identifierar och löser problem i en grupp och hur man tar tillvara på olika perspektiv och erfarenheter. Hur man sätter upp gemensamma mål och planerar för att uppnå dem, vilket kan öka motivationen och fokus i gruppen. Hur man hanterar stress och press i en grupp, vilket kan hjälpa till att minska konflikter och förbättra prestationer. Det är viktigt att poängtera att en föreläsning om samarbete och teambuilding måste anpassas efter behoven och målen för den specifika gruppen eller organisationen som ska delta.
 
Läs gärna mer om motivation här och mer om härskartekniker här

För att verkligen bli bra på samarbete måste vi reflektera över oss själva. I föreläsningen "Måste jag älska varenda jävel?! - en föreläsning om bemötande och samarbete", ligger fokuset på reflektion av den egna rollen, av maktstrukturer och hur vi kan vara inkluderande i vårt arbete.
 
Elinor Oestrom som lade grunden för ProSocial fick Nobelpriset i ekonomi år 2009 för sin analys av ekonomisk styrning, särskilt av gemensamma resurser. Hon var den första kvinnan att vinna Nobelpriset i ekonomi. Nobelpriset i ekonomi officiella namn är "Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne"
 
Ostroms forskning om hur man förvaltar gemensamma resurser på ett hållbart sätt kan vara användbar för företag på flera sätt. Bland annat kan Ostroms principer för gemensam förvaltning av resurser hjälpa företag att utveckla hållbara affärsmodeller som tar hänsyn till både ekonomiska och miljömässiga faktorer. Genom att använda Ostroms principer kan företag skapa en balans mellan att generera vinst och samtidigt bevara resurserna för framtida generationer, vilket är viktigt när kompetnensförsörjning blir allt viktigare och unga personer tenderar välja arbetsgivare med ett seriöst hållbarhetstänk. Det ökar även företagets trovärdighet och stärker företagets varumärke i kundernas ögon.
 
Företag som använder Ostroms forskning i sin affärsverksamhet kan också dra nytta av den ökade kunskapen om hur man hanterar konflikter och samarbetar för att uppnå gemensamma mål, vilket kan bidra till en mer produktiv arbetsmiljö och stärka företagets relationer med kunder och leverantörer, företag som följer principerna kan dra nytta av kostnadsbesparingar genom att minska slöseri med resurser.

Läs mer om ProSocial
 
De av mina föreläsningar som kan ligga till grund för en föreläsning, en dag eller ett helt planerings- och förändringsarbete, hittar du här nedan.


Föreläsning om motivation
Föreläsning om härskartekniker
Föreläsning om stress
Föreläsning om bemötande och samarbete
Samtliga ämnen med föreläsare Charlotte Signahl
Charlotte Signahl - föreläsare och moderator