Under föreläsningen Mångfald - besvärligt härligt utgår jag från diskrimineringslagstiftningens sju grunder. Genom att stoppa in dem i ett intersektinellt perspektiv och ge normkritiska exempel så kommer vi tillsammans åt hur makt görs, hur ojämlikhet kan minskas och jämställdhet öka. Ett väldigt bra redskap i detta är att belysa heteronormativiteten och förklara detta krångliga men användbara ord!

Övriga diskrimineringsgrunder är:

  • Etnicitet
  • Religion eller annan trosuppfattning
  • Funktionsnedsättning
  • Könsidentitet
  • Kön
  • Ålder