Kursen ger deltagarna enkla verktyg för att minska stressen i vardagen och forskningen visar att de är mycket effektiva trots eller kanske tack vare sin enkelhet.
Vi kommer gärna till din arbetsplats och håller kurser men har också öppna kurser.

Metoden baseras på kunskap från forskning inom den psykologiska inriktningen ”Acceptance and Commitment Therapy”. Innehållet är en blandning av teori och upplevelsebaserade moment.

Följande frågor kommer vi att arbeta kring:

•  Hur kan vi förhålla oss till den stress som är ofrånkomlig i vårt dagliga liv?
•  Vad bör vi acceptera och vad kan vi förändra?
•  Vad är stress och vad händer i kroppen när vi är stressade?
•  Vad tycker jag är viktigt och vad ska mitt liv stå för?

Kursen ges vid fyra tillfällen, á 4 timmar

ACT är en förkortning för Acceptance and Commitment ­ Therapy och uttalas som engelskans »act«, agera. Det är en terapiform men kan även användas inom till exempel arbetslivet som förebyggande åtgärd av stress och psykisk ohälsa i olika sammanhang.

ACT handlar om två saker, att identifiera vad du tycker är riktigt viktigt i livet och att ta faktiska, konkreta steg beteenden i riktning mot vad du tycker är viktigt i livet. Genom kartläggning och små beteendeförändringar får vi stora resultat. Hur låter dialogen i ditt huvud? Hur snäll är du mot dig själv? Vi använder den inre och yttre dialogen som utgångspunkt.

ACT vilar på en teoretisk bas av grundforskning inom området Relational Frame Theory, RFT, som beskriver den mänskliga förmågan att använda språket, hur språk och avancerade kognitiva funktioner utvecklas, lärs in och hur språket inom många områden är användbart för kommunikation. Vår förmåga att använda språk och tänkande kan skapa betydande lidande eller vara en källa till styrka och nya beteenden. Man kan säga att ACT är den praktiska tillämpningen av RFT. Både ACT och dess teoretiska bas RFT har funktionell kontextualism som sitt vetenskapsfilosofiska grundantagande.