Om ni vill arbeta med jämställdhetsintegrering lämnar jag med varm hand över det till mina kollegor på Jämställdhetsbolaget eller till Ulrika Eklund. Vi samarbetar ofta och jag håller en introduktionsföreläsning för all personal och de fördjupar för dem med mer ansvar.

http://ulrikaeklund.se
http://www.jamstalldhetsbolaget.se

Jämställdhetsintegrering är den strategi för jämställdhet som används i den svenska staten, utöver de aktiva åtgärder som krävs enligt diskrimineringslagstiftningen. Det innebär att jämställdhetsperspektivet ska finnas med i alla samhällsområden och verk- samheter i stället för att drivas som en enskild fråga. Det är alltså den utåtriktade verksamheten som står i fokus, inte organisationens interna strukturer eller personalens inbördes villkor som regleras av diskrimineringslagen. Även om detta är något staten beslutat att genomföra för just sin verksamhet på departement och myndigheter, så kanandra aktörer inspireras av och arbeta med jämställdhetsintegrering. Egentligen är det just detta som ska göras inom alla verk- samheter där kraven och ambitionen är att personer ska bemötas som individer och få likvärdig service.